Sklep Internetowy Biura Finansowo-Rachunkowgo Arches
|| Strona firmowa || Regulamin sklepu || Warunki licencji || Zadaj pytanie ||
Koszyk

Kategorie
Programy dla księgowych
(8)
Programy dla biegłych
(6)
Aktualizacje
(2)
Wyszukaj produkt


Warunki licencji, oraz wymagania:

Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania APS


Licencja na 1 (jedno) stanowisko komputerowe.


Preambuła


UWAGA. Przed zainstalowaniem Oprogramowania APS należy zapoznać się z poniższym tekstem. Stanowi on prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest Oprogramowanie APS. Oprogramowaniem są programy komputerowe wyprodukowane przez Biuro Rachunkowe Arches, dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej, kody odblokowujące oraz niniejsza "Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania APS". Częścią Oprogramowania APS nie są nośniki danych, na których zostało zamieszczone to oprogramowanie.
W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy zrezygnować z instalacji, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Oprogramowania APS w całości lub w jakiejkolwiek z jego części.

Oprogramowanie APS jest licencjonowane a nie sprzedawane.


1. Informacja o prawach autorskich
Jeżeli w sposób wyraźny nie zostało zaznaczone co innego wszystkie prawa autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe, do wszystkich składników Oprogramowania APS przysługuje Biuru Rachunkowemu Arches. Oprogramowanie to chronione jest prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innym ustawodawstwem i porozumieniami międzynarodowymi o ochronie praw na dobrach niematerialnych. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2. Strony umowy
Umowa zawierana jest między stronami: Biuro Rachunkowe Arches, zwanym dalej Licencjodawą oraz użytkownikiem Oprogramowania APS, będącym osobą fizyczną lub prawną, zwanym dalej Licencjobiorcą.

3. Zawarcie umowy
Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie, zwielokrotnienie dowolna techniką lub jakiekolwiek inne użycie Oprogramowania APS.

4. Opis uprawnień Licencjobiorcy

4.1. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Oprogramowania APS

Zabronione jest rozpowszechnianie i zwielokrotnianie oprogramowania APS za pomocą jakichkolwiek mediów. Dopuszczalne jest jedynie wykonanie dowolnej liczby kopii zapasowych oprogramowania, przechowywanych na wypadek awarii.

4.2. Instalacja i użytkowanie Oprogramowania APS
Użytkowanie programu dozwolone jest wyłącznie po wniesieniu opłat licencyjnych na rzecz Licencjodawcy i uzyskaniu przez Licencjobiorcą kodu odblokowującego od Licencjodawcy. Po uzyskaniu kodu odblokowującego Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i użytkowania kopii Oprogramowania APS w liczbie wynikającej z wysokości wniesionej opłaty licencyjnej i uzyskanego kodu odblokowującego, z zastrzeżeniem punktu 4.4. niniejszej Umowy.

4.3. Aktualizacja Oprogramowania APS
Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej i uzyskaniu kodu odblokowującego ma prawo do bezpłatnej aktualizacji Oprogramowania APS do wersji nowszej w zakresie numeru głównego zarejestrowanej wersji, jednak nie dłużej niż przez jeden rok kalendarzowy licząc od dnia wystawienia licencji. Numer główny określa pierwsza liczba w numerze wersji Oprogramowania APS.

4.4. Kopie zapasowe Oprogramowania APS
Licencjobiorca po wniesieniu opłaty licencyjnej i uzyskaniu kodu odblokowującego ma prawo do sporządzenia dowolnej liczby kopii zapasowych Oprogramowania APS.

4.5. Czas i miejsce użytkowania Oprogramowania APS
Niniejsza "Umowa licencyjna użytkownika Oprogramowania APS" zawierana jest na czas nieoznaczony. Licencjobiorca ma też prawo użytkować Oprogramowanie APS bez ograniczeń terytorialnych.

4.6. Cesja praw do Oprogramowania APS
Niniejszej Licencji nie można scedować ani przenieść bez uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

5. Ograniczenia
Zabronione jest:
dokonywanie tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Oprogramowaniu APS. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego i niniejszej Umowy.
Najem lub dzierżawa Oprogramowania APS; Oprogramowanie APS nie może być wynajmowane lub wydzierżawiane przez Licencjobiorcę.
Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie kodu Oprogramowania APS lub tłumaczenie jego formy w zakresie przekraczającym zezwolenie wynikające z odpowiednich przepisów obowiązującego prawa. Licencjobiorca musi zachować informację o prawach autorskich na wszystkich kopiach oprogramowania.

6. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi
Oprogramowanie APS dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania APS. Licencjodawca Oprogramowania APS nie udziela żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie APS będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania Licencjobiorcy. Licencjodawca Oprogramowania APS nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania APS, w tym utratą spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania APS i odszkodowanie dla Licencjobiorcy ograniczona jest do wysokości wniesionych przez Licencjobiorcę opłat na rzecz Licencjodawcy.

7. Rozwiązanie umowy
Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania APS wygasają z chwilą rozwiązania umowy. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę jej postanowień.

8. Skutki wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania APS
W przypadku wygaśnięcia uprawnień do użytkowania Oprogramowania APS na skutek wyczerpania limitu dozwolonych uruchomień, rozwiązania niniejszej umowy lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, Licencjobiorca ma obowiązek zaprzestać użytkowania Oprogramowania APS i usunąć Oprogramowanie APS ze stanowisk komputerowych, na których zostało ono zainstalowane.

9. Wybór prawa właściwego miejsca rozstrzygania sporów
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sądem właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10. Polityka prywatności
Program co jakiś czas łączy się z adresem http://www.arches.com.pl w celu sprawdzenia istnienia nowej wersji oprogramowania. Program nie przekazuje żadnych danych osobowych użytkownika lub innych informacji znajdujących się na komputerze. Przesyłany jest jedynie numer aktualnej wersji programu oraz identyfikator instalacji. Dane zebrane w ten sposób mogą zostać użyte do wykrycia przypadków użytkowania programu niezgodnie z udzielonż licencją. Program sprawdza także, czy w sieci działają kopie z tą samą nazwą rejestracji. W przypadku wykrycia takiej kopii następuj czasowe przełączenie w tryb Demo.

11. Ważność Licencji
Licencja jest ważna wyłącznie z fakturą poświadczającą nazwę Licencjodawcy, nazwę Licencjobiorcy, nazwę oraz wersję programu.


Zalecane wymagania sprzętowo-programowe:


Windows 7, Windows 8, Windows 10 i nowsze,
Microsoft Excel, zalecany z pakietu Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 i nowsze,

Uwaga !
miejsce na twardym dysku:
jeden folder /zawiera obszar
1 badania/ zajmuje ~ 25 MB.Kontakt
tel./fax (055) 272-55-73 e-mail biuro@arches.com.pl